JLM_teknik_logo
Søg
Close this search box.

Salgs- og Leveringsbetingelser

Omfang

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af JLM teknik ApS (herefter ”JLM teknik”).

Enhver køber af produkter og / eller ydelser fra JLM teknik er i disse salgs- og leveringsbetingelser kaldet ”kunden”. Uanset hvad der måtte være anført andet sted, herunder i dokumenter udarbejdet af kunden, kundens standardbetingelser eller kundens ordrer, skal disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser have forrang medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har aftalt andet.

Leverance

2.1 JLM teknik skal levere de specificerede produkter og / eller ydelser (herefter samlet ”leverancen”), jf. særskilt aftalt herom (herefter ”aftalen”). JLM teknik skal være berettiget til at antage underleverandører til at udføre leverancen.

2.2 Såfremt leverancen forudsætter levering af produkter og / eller ydelser fra tredjepart skal kunden for kundens egen regning indgå separat aftale med tredjepart om levering af sådanne produkter og / eller ydelser.

Specifikationer m.v.

3.1 Leverancen skal alene overholde de specifikationer som JLM teknik udtrykkeligt og skriftligt har bekræftet. Indholdet af dokumentation, illustrationer, tegninger, specifikationer af vægt og mål m.v. skal alene betragtes som vejledende. JLM teknik skal være berettiget til at ændre de bekræftede specifikationer forudsat at leverancens funktionsdygtighed ikke begrænses derved.

3.2 Tekniske dokumenter og tegninger til brug ved fremstilling af leverancen, og som overlades køberen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgerens ejendom, og de må ikke uden dennes tilladelse anvendes af køberen eller kopiers, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Kundens bidrag

4.1 Kunden skal vederlagsfrit stille alle informationer og alle andre materialer som måtte være hensigtsmæssige for udførelsen af leverancen til rådighed for JLM teknik.

4.2 Ved udførelse af arbejde på kundens lokaliteter er kunden forpligtet til at sikre, at JLM teknik personale/underleverandører har hensigtsmæssige og lovlige arbejdsforhold og at montage kan gennemføres i ét stræk, ligesom kunden i rimeligt omfang skal stille personale vederlagsfrit til rådighed for at bistå JLM tekniks personale / underleverandører. Kunden skal i god tid inden påbegyndelse af montering give JLM teknik skriftlig meddelelse om de sikkerhedsbestemmelser, som gælder for personel på monteringsstedet.

4.3 Det præciseres at kundens vederlagsfrie bidrag – hvis relevant – blandt andet skal omfatte:

4.3.1. Alle bygningsarbejder, herunder men ikke begrænset til bygningsberegninger, understøbning afsøjler, tilvejebringelse af frie transportveje med fornøden bæreevne samt levering og udlægning af nødvendige afdækningsplader i indtransportveje. Kunden har ansvaret for at bygningsmålene overholdes. Betongulv på montagestedet skal være udstøbt, bæredygtigt og ryddet inden montagestart. Der skal stilles lift og truck til rådighed, som anført i tilbud.

4.3.2. Elektriske installationer, herunder men ikke begrænset til fremføring af nødvendig strøm og beskyttelsesleder fra afbryder med sikringer til ca. 1 meter fra en af kranbanens ender inden montagestart, omkostninger ved etablering og forbrug af el til belysning og værktøj, herunder etablering af nødvendige stikdåser i forbindelse med montage og indkøring.

4.3.3. Vand og drivkraft, herunder trykluft og elektrisk strøm skal i hensigtsmæssigt omfang være vederlagsfrit til disposition for JLM teknik.

4.3.4. Byrde med den af Arbejdstilsynet foreskrevne vægt til prøvebelastning.

4.4 Såfremt kunden ikke overholder sine forpligtelser under punkterne 4.1 til 4.3 skal kunden betale for ethvert ekstra tidsforbrug og / eller andre omkostninger som JLM teknik måtte blive påført som følge af forsinkelsen, ligesom JLM teknik i denne situation er berettiget til at udskyde sin ydelse.

4.5 Kunden skal udpege en navngiven ansat, der er ansvarlig for kontakten til JLM teknik og som JLM teknik kan kontakte i forbindelse med ethvert spørgsmål i relation til aftalen. Den pågældende ansatte skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på kundens vegne.

Levering og accept af ydelser

5.1 Medmindre andet skriftligt aftales leveres leverancen Ex Works (Incoterms 2010) JLM tekniks adresse. Dette gælder også selv om JLM teknik efterfølgende skal forestå montering af leverancen.

5.2 Ethvert leveringstidspunkt angivet af JLM teknik er et cirka tidspunkt og derfor ikke bindende for JLM teknik medmindre et fast leveringstidspunkt for leverancen eller en del heraf er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. JLM teknik kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forsinkelser i leveringer fra JLM tekniks underleverandører.

5.3 Såfremt det er aftalt at kunden skal acceptere leverancen ved en testprocedure er kunden forpligtet til at
fremsende skriftlig bekræftelse af accept til JLM teknik snarest muligt. Kunden skal anses for at have accepteret leverancen på det tidligste af følgende tidspunkter: (a) kundens skriftlige accept; (b) udløbet af en eventuel testperiode uden at specificerede væsentlige mangler, mangler at blive afhjulpet; eller (c) kundens første operationelle brug af leverancen eller nogen del deraf.

5.4 Med mindre andet er aftalt, anses leverancen solgt ab fabrik. Installeres det solgte materiale af JLM teknik, overgår risikoen dog først ved levering.

Vederlag og udlæg

6.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt skal opgørelsen af JLM tekniks vederlag for den del af leverancen der udgøres af tjenesteydelser være baseret på medgået tid (inklusive enhver rejsetid) og JLM teknik til enhver tid gældende timesatser. Alle priser er eksklusive moms og andre afgifter, herunder eventuel told. For arbejde uden for normal arbejdstid kan JLM teknik udover normalt vederlag kræve betaling i overensstemmelse med JLM tekniks til enhver tid gældende tillægssatser.

6.2 I tillæg til ovenstående vederlag skal JLM teknik være berettiget til at få betaling for alle omkostninger i forbindelse med levering af leverancen, herunder omkostninger i forbindelse med transport, indkvartering og bespisning.

6.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt faktureres JLM tekniks vederlag og udlæg bagud hver 14. dag.
Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling påløber der morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned indtil betalingen er modtaget af JLM teknik. Kunden er forpligtet til at foretage effektiv betaling og kan således ikke modregne med noget krav mod JLM teknik, der ikke er anerkendt af JLM teknik.

Reklamationer

7.1 Kunden skal uden ugrundet ophold og senest en uge efter levering gennemgå det leverede for enhver mangel til: JLM teknik ApS, Erhvervsparken 2, 9500 Hobro, Tlf. +45 9857 6060.

7.2 Såfremt kunden er af den opfattelse, at det leverede er mangelfuldt skal kunden give skriftlig meddelelse til JLM teknik herom uden ugrundet ophold. Denne meddelelse skal indeholde en specifikation af de påståede mangler og konsekvenserne for kunden af de påståede mangler. Hvis reklamationen ikke er rettidig mister kunden enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende over for det leverede.

7.3 Enhver reklamation over mangler af enhver art skal gives senest 3 måneder efter levering. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes mister kunden ligeledes enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende over for det leverede.

7.4 JLM tekniks ansvar for fejl og mangler skal i enhver situation være begrænset til – efter JLM tekniks valg –
omlevering, afhjælpning, eller forholdsmæssigt afslag. Kunden skal ikke have nogen anden misligholdelsesbeføjelse, og skal således blandt andet ikke have ret til erstatning for driftstab eller andre indirekte tab.

7.5 JLM teknik skal ikke være ansvarlig for opnåelsen af kundens forventede resultater, medmindre JLM teknik skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig risikoen for at sådanne forventede resultater kan opnås.

Fortrolighed

8.1 JLM teknik skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af JLM teknik om kundens virksomhed.

8.2 Kunden skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af kunden om JLM tekniks virksomhed. Alle forhold vedrørende leverancen, der ikke er umiddelbart offentligt tilgængelig skal anses for fortrolig information.

8.3 Parternes fortrolighedsforpligtelser skal forblive i kraft også efter ophøret af den pågældende aftale.

Ophævelse

9.1 Kunden er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt JLM teknik er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under aftalen. Misligholdelser, inklusive forsinkelser og mangler kan kun anses for væsentlige hvis (i tilfælde af forsinkelse) forsinkelsen resulterer i en væsentlig forsinkelse af den samlede aftale med mere end 20 arbejdsdage og såfremt de forsinkede ydelser ikke er blevet udført indenfor 40 arbejdsdage efter at kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af mangler) en væsentlig mangel ikke er udbedret eller afhjulpet indenfor 60 arbejdsdage efter at kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af andre misligholdelser) misligholdelsen vedrører et væsentligt forhold og misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 60 arbejdsdage efter at kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev.

9.2 Et skriftligt påkrav fremsendt i henhold til foregående afsnit skal alene kunne danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af aftalen såfremt det indeholder en detaljeret beskrivelse af misligholdelsen og angiver at manglende overholdelse af påkravet kan resultere i en ophævelse af aftalen. En sådan ophævelse skal ikke berettige til ophævelse af allerede leverede ydelser og / eller andre aftaler mellem parterne

Begrænset ansvar

10.1 Under ingen omstændigheder kan JLM teknik samlede akkumulerede erstatningsansvar overstige det laveste af følgende beløb: 1) den samlede betaling foretaget af kunden til JLM teknik under aftalen/aftalerne eller 2) DKK 100.000. Dette beløb udgør det samlede akkumulerede erstatningsansvar som JLM teknik kan ifalde over for kunden (inklusive virksomheder, der er koncernforbundne eller associerede med kunden) under alle aftalerne, uanset baggrunden for kravet og graden af JLM tekniks uagtsomhed. Under ingen omstændigheder er JLM teknik ansvarlig for noget indirekte tab eller nogen indirekte skade eller tab af data, herunder driftstab eller tabt avance, uanset baggrunden for kravet og graden af JLM tekniks uagtsomhed.

Produktansvar

11.1 JLM teknik er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. JLM teknik fraskriver sig ethvert andet produktansvar af enhver art.

11.2 Kunden skal uden ugrundet ophold give JLM teknik skriftlig meddelelse om enhver skade på genstand(e) eller person(er) forårsaget af mangelfulde produkter, ethvert krav fremsat fra tredjepart baseret på sådanne skader og / eller enhver risiko for at sådanne skader måtte opstå. 11.3 I det omfang JLM teknik måtte ifalde ansvar over tredjepart skal kunden friholde JLM teknik i samme omfang som JLM tekniks ansvar er begrænset i henhold til dette punkt 11.

Immaterielle rettigheder

12.1 Kunden erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til de immaterielle rettigheder der måtte opstå i forbindelse med leverancen. JLM teknik har alle andre rettigheder til de immaterielle rettigheder, der måtte opstå i forbindelse med leverancen.

12.2 Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller i forbindelse med Leverancen er JLM tekniks ejendom og må ikke uden JLM teknik s skriftlige tilladelse
mangfoldiggøres, forelægges andre parter eller benyttes til at udføre arbejde efter, bortset fra vedligeholdelse og servicering af leverancen. Tegninger m.v. som JLM teknik har udført til brug for afgivelse af tilbud skal på forlangende returneres og alle kopier heraf destrueres.

Ejendomsforbehold

13.1 Ejendomsretten til leverancen forbliver JLM tekniks indtil hele købesummen er betalt. Kunden er indtil hele købesummen er betalt uberettiget til at udleje, udlåne, pantsætte eller på anden måde disponere over leverancen.

Returnering af produkt

14.1 Kunden kan kun returnere produkter købt hos JLM teknik efter forudgående skriftlig aftale i det enkelte tilfælde. Accepterer JLM teknik at kunden kan returnere et produkt vil JLM teknik beregne sig et gebyr for en sådan returnering.

Marketing

15.1 JLM teknik er berettiget til at anvende kunden og leverancen som reference, herunder med en kort beskrivelse af leverancen.

Force majeure

16.1 Såfremt en af parterne – helt eller delvist – bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser under aftalen som følge af forhold, der ligger udenfor partens kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, myndigheders handlinger, undladelser eller reguleringer, retsafgørelser, brand, storm, ulykker, krig, borgerlige uroligheder, strejker og lockouts, sygdom, død, opsigelse af eller fra ansatte eller JLM teknik ApS, Erhvervsparken 2,9500 Hobro, Tlf. +45 9857 6060 manglende muligheder for transport, skal den pågældende part, i det omfang parten er påvirket af en sådan årsag, være fritaget for at opfylde forpligtelsen så længe den pågældende årsag består.

Lovvalg og værneting

17.1 Enhver tvist mellem JLM teknik og kunden skal afgøres efter dansk ret. FN’s Konvention om Internationale Løsørekøb (CISG) / den internationale løsørekøbelov finder ikke anvendelse i forholdet mellem Kunden og JLM teknik. Tvister skal afgøres med Københavns Byret som aftalt værneting.

Hobro, d. 17.01.2019

Skal din virksomhed bruge en ny kran?

Vi har gjort det lettere for dig, at få et tilbud på en kran: Når du har udfyldt formularen, så kontakter vi dig med et skræddersyet tilbud.

kranformular_popup_jlm_teknik